Zebranie sprawozdawcze Fundacji za 2020r.

Zebranie Walne Członków Fundacji LGD Spichlerz Górnego Śląska, odbędzie
się 19.07.2021r. (w poniedziałek) o godz. 18.00 w Gminnym Centrum
Kultury i Informacji w Kochanowicach ul. Lubliniecka 5.
W związku z trwającą pandemią COVID-19 prosimy o zastosowanie się do
obowiązujących zasad reżimu sanitarnego(maseczka, dezynfekcja rąk,
dystans społeczny.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i
wniosków
3. Przyjęcie porządku zebrania
4. Sprawozdania z działalności za rok 2020
5. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za rok 2020
6. Dyskusja
7. Udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy
8. Przedstawienie planu działalności i planu finansowego na rok 2021
9. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego na rok 2021
10. Wolne wnioski
11. Przyjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji
12. Zakończenie zebrania

Zarząd Fundacji

Zapraszamy

Post Author: admin