O spichlerzu

Spichlerz Górnego Śląska
Fundacja Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska” jest partnerstwem działającym w programie LEADER. Pełni rolę lokalnej agencji rozwoju, której jednym z zadań jest zarządzanie projektami stworzonymi na jej terenie i zgodnymi z przyjętą strategią rozwoju, drugim natomiast jest służba w realizacji wspólnych interesów różnych środowisk społeczno-gospodarczych wchodzących w skład LGD.

„Spichlerz Górnego Śląska” z siedzibą w Koszęcinie obejmuje swoim partnerstwem dwanaście gmin województwa śląskiego: Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Pawonków, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Tworóg i Wielowieś. To teren urozmaicony nie tylko pod względem krajobrazowym, ale bogaty w walory przyrodnicze i kulturowe. Ze szczególnym naciskiem na przyrodę. To może wydawać się mocno zaskakujące, ponieważ Górny Śląsk kojarzy się z czarnym węglem, dymiącymi hałdami i szybami kopalń. Tak, to jednak stereotyp. Istnieje podział na Górny Śląsk Czarny i Biały, ale w przypadku „Spichlerza” to absolutnie Zielony Śląsk!

Przepływające przez teren LGD rzeki sprzyjają ostojom ptactwa, ale też naturalnie meandrujące rzeki, szczególnie Mała Panew – rzeka nizinna – tworzą starorzecza i niezwykłej urody miejsca, gdzie spotkać można tereny bagienne i niewielkie torfowiska. W lasach żyją bez zagrożeń liczne gatunki zwierząt, ptactwa leśnego, wodnego i błotnego. Nie brakuje gatunków chronionych. Podobnie jest z roślinnością. Na terenach leśnych, jak również w miejscowościach można znaleźć pomniki przyrody: dwustuletnie dęby, jesiony i inne gatunki. W „Spichlerzu” znajduje się kilka rezerwatów przyrody, parki krajobrazowe; są wyznaczone i dobrze opisane ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze, szlaki piesze i rowerowe. Na terenie gminy Toszek znajduje się niezwykły las Fazaniec z dobrze oznakowanymi ścieżkami edukacyjnymi; w pobliżu przysiółka Brzoza w gminie Kochanowice, Szlak Pomników Przyrody poprowadzi do dziko rosnących rododendronów, a do malowniczo położonych bagien w okolicy wsi Kierzki, zawiedzie ścieżka edukacyjna „Kierzkowskie bagna”. To tylko namiastka tego, co jest w „Spichlerzu”. Miłośnicy przyrody będą na pewno usatysfakcjonowani.

Historia miejscowości w regionie – ta najstarsza sięga XIII w. – wówczas pod panowaniem książąt śląskich zaczęły się mocno rozwijać, choć czas prawdziwej świetności przypadł na kilka wieków później. Prace archeologiczne dają też obraz znacznie starszy, odkryte pozostałości po Rzymianach świadczą niezbicie o wiodących tędy szlakach handlowych. Największe ożywienie gospodarcze i kulturowe miast oraz wsi, najbardziej dynamiczny okres przypada na XVI – XVII w., kiedy rozpoczyna się wydobycie odkrytych tu darniowych rud żelaza i powstają kuźnice, młyny, a w raz z największym postępem przemysłowym końca XVIII w., fabryki. Przyczynia się do tego także kolej żelazna, a jej historię zobaczyć można w Sali Tradycji Magistrali Węglowej Śląsk-Porty we wsi Herby Nowe.

W LGD „Spichlerz Górnego Śląska” burzliwe dzieje widoczne są w architekturze regionu. Wpływy książąt piastowskich, śląskich rodów rycerskich, królów czeskich, władców pruskich i austriackich – to wspólna przeszłość mieszkańców Śląska. Podróżując przez teren LGD, dzięki tej wielokulturowości można zwiedzić choćby pochodzący z XI w. zamek w Toszku, pałace między innymi w Brynku, Koszęcinie czy Pławniowicach; obejrzeć wystawę etnograficzną i posłuchać opowieści pasjonata i regionalisty pana Jana Myrcika w Ośrodku Kultury i Tradycji Regionalnej w Koszęcinie, czy podziwiać jedyne w swoim rodzaju drewniane kościoły znajdujące się na Szlaku drewnianej architektury województwa śląskiego. Ale to nie koniec atrakcji „Spichlerza”. Tu bowiem zobaczyć można budynki przemysłowe i mieszkalne z XIX i XX w., które wiele mówią o charakterze i przeszłości Górnego Śląska. Warte uwagi znajdują się w Koszwicach, Łagiewnikach Wielkich, Krupskim Młynie i innych miejscowościach znajdujących się na terenie LGD.

Teren „Spichlerza” to również historia zapisana głęboko pod ziemią w odkrytych niedawno skamieniałościach archozaura we wsi Lisowice. Tam znajduje się niewielkie muzeum paleontologiczne. Wprawne oko badacza wyróżni również kurhany we wsi Łany Wielkie czy grodziska w Żernicy.

Sięgając do słownika języka polskiego, przeczytamy, że spichlerz to budynek do przechowywania zapasów żywnościowych. Do tego, co smakowite, najlepsze, czego można posmakować później. Nie bez powodu LGD Górnego Śląska, złożone z niezwykłych dwunastu gmin, nazwało się spichlerzem. Tym dokładnie jest. Miejscem, które przechowuje to, co na Górnym Śląsku najlepsze. Przyrodę, kulturę, architekturę, sztukę, niezwykłych ludzi, obyczaje i język.

W LGD „Spichlerz Górnego Śląska” jest wszystko to, co najlepsze. Na teraz i na później.

Obszary działań
Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
– Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
Ochrona praw
– Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
– Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy
– Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
– Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Nauka, kultura, ekologia
– Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
– Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
– Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
– Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
– Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
– Promocja i organizacja wolontariatu
Tożsamość, tradycja narodowa
– Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Sport, turystyka, wypoczynek
– Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
– Turystyka i krajoznawstwo
– Wypoczynek dzieci i młodzieży
Bezpieczeństwo publiczne
– Porządek i bezpieczeństwo publiczne